Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị hãy gửi thông tin theo địa chỉ sau:

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC KẠN
Địa chỉ: Số 3, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0209.3870569 – FAX: 0209.3870732
Email: sokhcn@backan.gov.vn