Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị hãy gửi thông tin theo địa chỉ sau:

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC KẠN
Địa chỉ: Số 3, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.870569 – FAX: 0281.870732
Email: sokhcn@backan.gov.vn